Subnavigatie

X

Copyright

De artikelen die zijn gepubliceerd op VrijSceptisch.nl vallen onder de auteursrechtelijke bescherming van VrijSceptisch.nl zoals vastgelegd in de Auteurswet. Het zonder expliciete en schriftelijke toestemming publiceren of overnemen van artikelen, of gedeelten daarvan, van VrijSceptisch.nl is niet toegestaan. Toestemming kunt u vragen door contact op te nemen via het contactformulier op de contactpagina.

Een uitzondering van overname van gedeelten van artikelen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Het betreft een citaat van maximaal 75 woorden.
  • De citaat bevat een koppeling (link) naar het artikel op VrijSceptisch.nl. Dit kan een koppeling zijn in de tekst (hyperlink) of een koppeling in een voetnoot.
  • Het is duidelijk gemaakt aan de lezer dat het een citaat betreft, bijvoorbeeld door de geciteerde tekst tussen aanhalingstekens te publiceren.

Foto’s en afbeeldingen op VrijSceptisch.nl dienen uitsluitend ter illustratie. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke foto’s is gelegen in het citaatrecht ex art. 15 van de Auteurswet. De foto’s en afbeeldingen worden niet gebruikt voor een commercieel doeleinde of handelsoogmerk.

VrijSceptisch.nl spant zich in om de eigenaar van de foto(‘s) en/of afbeelding(en) te achterhalen. Bent u het niet eens met het gebruik van uw foto(‘s) en/of afbeelding(en) of bent u het niet eens met de manier waarop VrijSceptisch naar u verwijst in het onderschrift van de foto(‘s) en/of afbeelding(en), dan kunt u een bezwaar indienen via het contactformulier op de contactpagina.

De meeste foto’s en afbeeldingen op VrijSceptisch.nl vallen in het publieke domein of hebben een Creative Commons-licentie. VrijSceptisch.nl hanteert zo zorgvuldig mogelijk de bijbehorende publicatievoorwaarden.